Referencer for Naturstensopgaver


2011-2014
Porsgrunn marmor. Projektleder for arbejdet med tilvejebringelse af egnet erstatningsmateriale (Porsgrunn marmor) fra Norge til facadebeklædning.

Klient: Realdania Byg og Danmarks Nationalbank

2011-2012
Bips Natursten. Forfatter til ny Bips beskrivelsesanvisning B 1.310 vedr. leverance af natursten.

Klient: Bips

2009-
KLP - Ørestaden. Undersøgelse af facadebeklædningen (gul kinesisk granit) mht.

 1. misfarvninger (identifikation
     og afrensning)
 2. forankringssystem, herunder
     fastgørelser i stenpladerne
 3. utætheder ved vinduespartier

Klient: KLP-Ejendomme

2009-
Århus rådhus. Kontrolmåling (ultralydsmålinger) af udvalgte dele af naturstensfacaden (marmor) på Århus rådhus (fredet bygning) med henblik på at give et overordnet skøn over styrkeniveauet af facadepladerne. Fortsatte undersøgelser pågår.

Klient: Århus Kommune

2007
Bips-anvisning. Deltagelse i udarbejdelse af Bips-beskrivelsesanvisning for monterede beklædninger i relation til natursten.

Klient: Bips

2006
Esplanaden, granitgulve. Undersøgelse af granitgulve mht. udseende (uensartet farve og struktur). Arbejdet omfattede bl.a. vurdering af gulvopbygning og "indesluttet" fugt i underlag og stenmaterialer.

Klient: A.P.Møller

2007
Bymuseum, Liverpool, England. Fastlæggelse af kravspecifikationer for naturstensbeklædning på nyt museum i Liverpool, England.

Klient: 3XNielsen

2005-2007
Anti-graffiti behandling. Deltagelse i et nordisk projekt med det formål at undersøge effektiviteten af anti-graffitibehandling og opstilling af objektive udfaldskrav.

Klient: Nordisk Innovationscenter

2005-2006
Nordtest-projekt, Plettest. Deltagelse i et nordisk projekt med det formål at udvikle en prøvningsmetode til vurdering af naturstens følsomhed overfor tilsmudsning og pletter – og deres eventuelle behov for en overfladebehandling.

Klient: Nordisk Innovationscenter.

2004-2010
Natursten i byggeriet, DKBI. Kursusleder for kursus i emnet "Natursten i byggeriet", med vægt lagt på naturstens geologiske, fysiske, kemiske og holdbarhedsmæssige egenskaber ved brug til facader, vægge, gulve, belægninger og tag.br>
Klient: DKBI

2004
Operaen, København. Udarbejdelse af kravspecifikationer for natursten anvendt til belægninger, gulve og facader. Arbejdet omfattede også kontrolbesøg hos producenterne for at vurdere kapacitet og kvalitet.

Klient: A.P. Møllers og hustru Chastine McKinney Møllers fond til Almene Formål.

2005
Codan, ny tilbygning. Undersøgelse og vurdering af potentielle stentyper til brug som facadebeklædning på ny tilbygning til Codanhus.

Klient: Codan

2000-2006
TEAM, EU-projekt. Medlem af Project Management Group, og leder for en række af aktiviterne i et stort 5-årigt naturstensprojekt med titlen "Testing and Assessment of Marble and limestone" (TEAM). I projektet deltog 14 partnere fra 8 forskellige europæiske lande. Projektet omhandlede de fysiske og holdbarhedsmæssige problemer af marmor.

Klient: EU (under 5th rammeprogram)

2000-2001
Hermes-projekt, Sverige. Undersøgelse af udvalgte kalksten og marmortypers egenskaber mht. varmeudvidelseskoefficienter, permanente ekspansioner i forskellige typer af opløsninger og væsker.

Klient: Sveriges Riksantikvarämbete

2006-2009
"NICE". Deltagelse i et nordisk naturstensprojekt omkring harmoniserede krav til natursten.

Klient: Nordisk Innovationscenter

2007
Opera, Oslo. 3-parts granskning af SINTEFs rapport testning og vurdering af potentielle stentyper til brug for den nye Opera i Oslo, Norge.

Klient: Statsbygg

2008-2010
Realkredit gamle hovedsæde. Jarmers Plads 2. Projektleder for en gennemgribende tilstandsundersøgelse af naturstensbeklædning (marmor). Undersøgelsen omfattede in-situ målinger og laboratorieundersøgelser.

Klient: Realea (nu Realdania Byg)

2011
KUA2. Rådgivning vedr. brug af Travertin som facadebeklædning til KUA2. (NB: Foto er af KUA1)

Klient: Arkitema

2006
KLP - Vratza. Besøg og kontrol af stenkvalitet (Vratza kalksten) hos producent (stenbrud og fabrik) i Bulgarien. Etablering og fastlæggelse af æstetiske kriterier (mock-up) hos producent og på byggeplads i Ørestaden.

Klient: KLP-Ejendomme

1999-2009
Kalkstensgulve. Undersøgelse af forskellige typer kalkstensgulve med afskalninger og udfældninger i overfladen.

Klient: Helsingborg Krematorium, ISS, m.fl.

2007-2009
Natursten i byggeriet. Deltagelse i udarbejdelsen af anvisninger for brug af natursten. Hovedforfatter på anvisningerne 6 og 7: "Drift og vedligehold af gulve og belægninger" og "Graffiti på naturstensoverflader", samt medforfatter på diverse anvisninger.

Klient: Realdania

2006-2008
Grand Hotel, Lund, Sverige - Sandstensbeklædning. Undersøgelse af sandstensfacader og udsmykninger på 1800-tals bygning i Lund. Undersøgelsen omfattede en total gennemgang af facaderne, undersøgelse af prøver i laboratoriet og forslag til sikring af facaderne og/eller udskiftning af gesimser, facadebånd mv.

Klient: Grand Hotel, Lund

2005-2008
I-Stone. Deltagelse i det største europæiske naturstensprojekt af sin art, som hidtil er blevet gennemført. Projektet omhandlede næsten alle discipliner indenfor natursten. Bent Grelk deltog indenfor områder: holdbarhed og drift & vedligehold.

Klient: EU (under det 6th rammeprogram)

2007
Misfarvninger, Oslo-operaen. 3-parts granskning af SINTEF-rapport vedr. misfarvning af Carrara- marmorplader på indendørs gulve og udendørs belægninger.

Klient: Statsbygg

2005-2006
Marmorbeklædning, Chicago. Granskning af rapport vedr. facadeundersøgelse af marmorbeklædning på 74 etagers høj skyskraber i Chicago, USA. Efterfølgende blev der foretaget ikke- destruktive undersøgelser af udvalgte facadeafsnit samt analyser af nedtagne plader i laboratoriet.

Klient: WTP

2004
Malmø Stadshus. Gennemgang af marmorfacaderne på Malmø Stadshus. Undersøgelsen omfattede måling af deformationer, skader på facadepladerne og registrering af evt. styrketab.

Klient: Malmø Stad, Stadsfastigheter

1999-
Syn - og skønssager. Skønsmand i en lang række sager vedr. problemer (tekniske og økonomiske) i forbindelse med anvendelsen af natursten til facader, gulve, belægninger mv.

Klient: Voldgiftsnævnet og de almindelige domstole

2000-2011
Naturstensbeklædning, Danmarks Nationalbank. Inspektion og tilstandsundersøgelse af naturstensbeklædningen (marmor) på nationalbankens facader.

Klient: Danmarks Nationalbank

2002
Lyngby Kulturhus. Undersøgelse af naturstensgulv mht. misfarvninger og/eller lyse/hvidlige aftegninger (ætsemærker).

Klient: PFA Byg

2000-2011
Nyköping stadshus, Sverige. Deltagelse i tilstandsvurdering af marmorfacaderne på stadshuset i Nyköping, Sverige. Afprøver bl.a. nye (Carrara) stenmaterialer til brug for en delvis/hel udskiftning af facaderne.

Klient: SP, Borås og Stockholm Stad

2009-2010
"Overformynderiet". Afprøvning og analyse af potentielle marmortyper til brug for udskiftning af den eksisterende grønlandske marmorbeklædning.

Klient: Arkitektfirmaet Hvidt og Mølgaard og Slots- og Ejendomsstyrelsen

1999-2000 og 2009
Undersøgelse af marmorkvaliteterne fra mere ned 20 forskellige stenbrud i Carrara området i Toscana, Italien. Undersøgelserne har bl.a. omfattet mikrostruktur og potentielle deformationsegenskaber – og har ligget til grund for en række af de marmortyper som senere skulle testes i TEAM-projektet. Undersøgelsen er senere blevet fulgt af nye undersøgelser i forbindelse med at finde holdbare erstatningssten af Carrara marmor til facadebeklædningerne på Nyköping stadshus, Store Enso (Helsingfors) m.fl.

Klient: SP, Nyköping Stad, m.fl.